,

SYNERCUBE: Wartości fundamentem w czasach digitalizacji

Digitalizacja rozprzestrzenia się i przenika wszystkie dziedziny życia, ale przede wszystkim świat pracy, a tym samym fundamenty wartości firm. Cyfryzacja i Internet to zagadnienia, które dotyczą wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości, branży czy modelu biznesowego. Wszystkie sektory, od produkcji po sprzedaż detaliczną, aż po opiekę zdrowotną i usługi, mogą podejmować i reagować na wyzwania, które wykorzystują nowe szanse oraz możliwości i aktywnie się zmieniać. Ta zmiana wymaga jednak od firm i wszystkich pracowników w firmie zmierzenia się z nową sytuacją, odpowiedzenia sobie na pytanie czy jesteśmy na to gotowi i skłonni się zmieniać. To dopiero otwiera potencjał dla zdrowej kultury organizacyjnej.

Kwestią, przed którą stoją firmy, a zwłaszcza kierownictwo, jest to, jak w coraz bardziej i bardziej połączonych ze sobą światach weryfikować nowo tworzone wartości, normy i wymagania, tak aby zachować własną kulturę organizacyjną z własnym fundamentem wartości, a nawet ją rozwijać.

Z powodu cyfryzacji jesteśmy świadkami podstawowej zmiany paradygmatu, którą należy się zająć. Firmy, na czele z kierownictwem i pracownikami muszą pozostawać w zgodzie ze swoim otoczeniem gospodarczym, politycznym i społecznym. Jest to jednak możliwe tylko przy zachowaniu dwóch wyraźnych priorytetów:

 1. Optymalizacja wewnętrznych procesów i struktur
 2. Dopasowanie przedsiębiorstwa do otoczenia.

Optymalizacja wewnętrznych procesów i struktur powinna w tym wypadku stać na pierwszym miejscu. Dzięki temu zredukowane są konflikty wewnętrzne, a zespół przedsiębiorstwa coraz bardziej stanowi zintegrowaną, ukierunkowaną na wspólny cel społeczność. Tylko wtedy organizacja jest w stanie dostosować się do otoczenia. Esencją wszystkiego jest fundament zbudowany z klarownych wartości, stanowi on kompas dla codziennych działań.

Adaptacja do środowiska oznacza uwzględnienie nowych wartości, które rozwinęła społeczność sieciowa. Stanowią one szkielet niezbędnej zmiany. Wartości, które w dzisiejszym świecie rozwinęły się poprzez cyfryzację obejmują otwartą komunikację, przejrzystość, przepływ, uczestnictwo, orientację na klienta, autentyczność, empatię, heterogeniczność i zwinność.

To nie oznacza, że firmy mają wyrzucać za burtę swoje własne istniejące i ustalone wartości. Kierownictwo musi w szczególności pozwolić całemu przedsiębiorstwu nie naruszać tych wartości, norm i zasad etycznych aktualnych i ważnych dla zespołu firmy. Chodzi raczej o zmianę kultury firmy tak, aby była ona otwarta na  środowisko cyfrowe, w tym digitalizację w kulturze korporacyjnej, a tym samym aby było przyzwolenie na zakotwiczenie cyfryzacji w firmie.

W tym celu konieczne jest wizjonerskie przywództwo. Ciągle nowe wyzwania gospodarcze i polityczne z powodu, a może właśnie dzięki cyfryzacji, coraz szybciej rozwijające się technologie i silna konkurencja na rynku to czynniki, które mają duży wpływ na przetrwanie firmy.

Synercube – ramy etycznego przywództwa

Zmiana, o której mowa, jest ogromnym wyzwaniem dla menedżerów, którzy nauczyli się i dorastali w myśleniu o wydajności i kontroli. Liderzy, którzy od dawna kierują poprzez partycypację i współpracują będą potrafili łatwiej stworzyć kulturę korporacyjną, która jest przejrzysta, cechuje się otwartą komunikacją, jest autentyczna, dodatkowo wysycona empatią, elastycznością i heterogenicznością.

Musimy założyć, że ani przedsiębiorcy, ani dyrektorzy czy pracownicy nie mają założeń, fundamentów i wartości, na których w dużej mierze opiera się na ewolucyjny charakter digitalizacji. Ale jeśli chcemy sami korzystać z zalet cyfryzacji, konieczne i możliwe jest ukierunkowanie w tę stronę organizacji, a przede wszystkim ludzi w organizacji.

Teoria Synercube autorstwa Żankowskiego zmienia ludzi dzięki zorganizowanemu procesowi zmian z góry na dół (top-down). Naukowo podbudowana koncepcja Synercube, oparta na teoretycznym, zweryfikowanym modelu, oferuje możliwość definiowania wzorców zachowań, ograniczających lub wzmacniających wydajność, zawsze biorąc pod uwagę dzisiejsze i przyszłe standardy i oczekiwania. Jest to możliwe tylko dzięki zintegrowaniu orientacji na wartości i kulturę z dotychczas znanymi dwuwymiarowymi modelami kierowania. W ten sposób nacisk kładziony jest zarówno na środowisko kulturowe liderów, pracowników i całego przedsiębiorstwa.

Teraz i również w przyszłości jednym z kluczowych celów firmy będzie optymalizacja wyników, co oznacza przestrzeganie pożądanych wartości korporacyjnych. Osiąga się to przez przezwyciężanie podstawowych, wewnętrznych i zewnętrznych konfliktów w firmie, takich jak np.:

 • Cele organizacji vs. cele indywidualne
 • Work-Life-Balance
 • Zabieganie o wynik vs. zabieganie o normy etyczne
 • Wartości przedsiębiorstwa vs. wartości osobiste
 • Zorientowanie na przyszłość vs. zorientowanie na przeszłość

Pomyślne rozwiązanie tych zadań wymaga skutecznej współpracy między najwyższym kierownictwem, pracownikami i środowiskiem biznesowym. Skuteczna współpraca prowadzi do przezwyciężenia tych konfliktów i sprzeczności. Jeśli więc firma chce zachować kontrolę nad nieuniknionymi zmianami – cyfryzacją – musi zaakceptować fakt, że każde przedsiębiorstwo jest systemem tych i innych ciągłych sprzeczności.

Podstawowym wyzwaniem jest balans pomiędzy celami organizacyjnymi i indywidualnymi. Tylko dzięki integracji różnych celów firma może na dłuższą metę odnieść sukces na polu wartości korporacyjnych.

Synercube koncentruje się na postawach i zachowaniach kadry kierowniczej i pracowników. Różne zachowania, orientację na wyniki i orientację na ludzi, można mapować. Każdy może być zorientowany bardziej na siebie samego i własne wartości lub na firmę i wartości firmowe.

rys. Model przywództwa Synercube

Przy zachowaniu 7,7+ firma jest w stanie rozpoznać i wykorzystać możliwości, jakie daje cyfryzacja. Wysoka wydajność i orientacja na ludzi w połączeniu z koncentracją na utrzymaniu wartości firmy tworzą ramy działania. Tradycje, normy i standardy, osiągnięte wyniki są kwestionowane tylko w celu zapewnienia sukcesu firmy na dłuższą metę. Konieczne zmiany, zmiany na rynku, w polityce lub społeczeństwie staną się widoczne na wczesnym etapie. 7.7+ pomaga zainteresowanym zaangażować się. Wzrasta porozumienie, zaangażowanie i identyfikacja osobista z firmą. Komunikacja jest precyzyjna i zawiera zobowiązania oraz wartości. Entuzjazm, pewność siebie i duch zespołowy są typowymi cechami. Pomysły, sugestie, wątpliwości, lęki są obsługiwane i szybko słyszalne. Wartościami leżącymi u podstaw takiego zachowania są m. in.:

 • Zaufanie: zaufanie stanowi podstawę do dobrej współpracy zarówno teraźniejszej, jak również przyszłej. Chodzi o zaufanie do działań indywidualnych na rzecz innych i na rzecz przedsiębiorstwa.
 • Sprawiedliwość: motywacja i osiągnięte rezultaty pozostają w dużym związku. Jednoznaczne kryteria pomagają w prawidłowym i sprawiedliwym reagowaniu na błędy i słabe wyniki.
 • Uczciwość: przejrzystość, uczciwość i otwartość są podstawą zaufania i skutecznej współpracy. Wspierają one jasne cele, planowanie procesów, organizację pracy i pomiar wyników.
 • Zaangażowanie: zaangażowanie wynika z jasnych i rozsądnych celów korporacyjnych oraz świadomości, jaki wkład można wnieść w ich osiągnięcie.
 • Odpowiedzialność społeczna: wzięcie odpowiedzialności za pracowników, relacje z klientami i dostawcami, środowisko i zrównoważony rozwój są częścią kultury korporacyjnej. Powinny istnieć orientacja w tym kierunku i wzorce zachowania. Dla menedżerów kolejnym ważnym czynnikiem, który należy do tego zagadnienia jest obsługa władzy. Oto zrozumienie władzy dla poziomu 7.7+:
 • Karanie / wyciąganie konsekwencji: kara jest uzasadnioną konsekwencją działań, które wielokrotnie są sprzeczne z ogólnymi standardami lub przynoszą straty firmie. Kara odbywa się w odpowiedniej formie i przebiega zgodnie z ustalonymi z góry kryteriami.
 • Nagradzanie: nagroda jest uznaniem terminowej i dobrze wykonanej pracy i jest powiązana z wcześniej sformułowanymi kryteriami. Zachęca do osiągania wysokich wyników i obejmuje wszystkie formy niematerialnej nagrody. Nie ma związku z przeciętnością.
 • Pozycja: piastowana pozycja nie powinna być akcentowana czy podkreślana. Nacisk kładzie się bowiem na stosunki partnerskie. Profesjonalizm, entuzjazm i aktywne pozycjonowanie odgrywają kluczową rolę. Własna pozycja służy reprezentacji.
 • Informacja: informacje służą stworzeniu kultury otwartości i przejrzystości. Informacje są aktywnie wymieniane. Wydarzenia korporacyjne są komunikowane otwarcie i na czas, a luki informacyjne likwidowane.
 • Kompetencje: kompetentny partner jest dostępny i daje niezbędne wsparcie. Profesjonalizm każdego pracownika powinien być doceniony. Nie powinno się udzielać osobistych korzyści z powodu wiedzy specjalistycznej.
 • Charyzma: pewne siebie, bezpretensjonalne i przekonujące zachowanie wzmacnia charyzmatyczny wizerunek. Działania są spójne i konsekwentne. Stwarzana atmosfera jest optymistyczna i pozytywna. Pomysły, wartości i cele są wspólne i akceptowane przez zainteresowanych.

Koncepcja Synercube pozwala spojrzeć na jakość relacji na poziomie indywidualnym, grupowym i firmowym. Każdy styl reprezentuje zwięzłe, charakterystyczne zachowanie kierownicze, które umożliwia lub utrudnia otwarcie na cyfryzację w różnym stopniu.

Pytanie „Co jest prawidłowe?” stoi w centrum. Synercube tworzy ramy dla transformacji, ponieważ oferuje sposób na zdefiniowanie skutecznych i nieefektywnych zachowań. Koncepcja Synercube służy jako drogowskaz do osiągnięcia wzajemnego zrozumienia, jednocześnie wzmacnia zaangażowanie i identyfikację z firmą oraz ukierunkowuje współpracę na wspólny cel.

 

Autorami artykułu są Christiane von der Heiden oraz prof. dr Utho Creusen.