, ,

Cała prawda o KFS. Rozmowa z Dyrektor DWUP Ewą Grzebieniak

„W nowym roku fundusze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są jeszcze łatwiej dostępne niż do tej pory, ponieważ ze wsparcia skorzystać może większa grupa pracodawców i ich pracowników” – mówi pani Ewa Grzebieniak, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z panią Dyrektor na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pani dyrektor, bardzo dziękujemy za możliwość przeprowadzenia wywiadu. Proszę nam na początku powiedzieć, czym jest KFS i do kogo jest skierowany?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to nic innego jak specjalna część środków Funduszu Pracy, przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących. Pieniądze są w dyspozycji Powiatowych Urzędów Pracy (PUP), a otrzymują je pracodawcy. W 2016 r. na Dolnym Śląsku do dyspozycji mamy blisko 11 mln zł, ale możemy postarać się o więcej pieniędzy z rezerwy ministra. Wszystko tak na prawdę zależy od zainteresowania pracodawców. Jeśli to zainteresowanie będzie duże, to Dolny Śląsk otrzyma więcej pieniędzy. Na dziś największą pulę środków, bo 3,4 mln zł otrzymał powiat wrocławski.

Kto wnioskuje o dofinansowanie, pracodawca czy pracownik?

Sam wniosek jest po stronie pracodawcy, ale oczywiście pracownicy, którzy chcą się rozwijać mogą dopingować swoje szefostwo, by ze stosownym wnioskiem wystąpiło do PUP. Co ważne, wniosek nie musi dotyczyć tylko pracownika, ale też samego pracodawcy, czyli np. właściciela firmy, który chce skorzystać ze szkolenia czy też kursu.

Gdzie należy składać wnioski?

Pierwsze kroki warto skierować do Powiatowego Urzędu Pracy, który swoim działaniem obejmuje siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Tam składamy wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej, natomiast każdy PUP w naszym województwie na swojej stronie internetowej udostępnia potrzebne formularze.

Jak wygląda rozpatrywanie wniosków w praktyce?

Decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego zawsze zachęcamy, by zrobić to jak najszybciej. Urząd Pracy ma maksymalnie 30 dni na rozpatrzenie każdego złożonego wniosku. Gdyby się okazało, że w naszym wniosku są jakieś błędy lub braki, to wtedy jest możliwość jego uzupełnienia w ciągu 7 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku umowa jest podpisywana.

Kiedy otrzymuje się środki, przed czy po szkoleniu?

Generalnie środki z KFS stanowią dofinansowanie, ale Powiatowe Urzędy Pracy decydują same jaką formułę płatności przyjmują podczas rozliczania się z pracodawcą. W praktyce najczęściej wygląda to tak, że po realizacji szkolenia pracodawca przedstawia fakturę do zapłaty i wtedy dopiero następuje przelew środków na konto pracodawcy i płatność faktury. Taka praktyka pozwala uniknąć generowania się odsetek po stronie pracodawcy lub ewentualnych zwrotów z tytułu niezrealizowanego szkolenia.

Czy można wnioskować o dofinansowanie na cykl szkoleń kiedy nie znamy jeszcze dokładnej daty poszczególnych szkoleń?

Jak najbardziej jest to możliwe. Między innymi z tych powodów rozliczenie następuję po zrealizowaniu szkolenia.

Jak należy rozliczyć wniosek, czy procedura jest równie skomplikowana jak w przypadku EFS?

Faktycznie, pozyskiwanie funduszy unijnych jest związane z wieloma obwarowaniami, na które zarówno my jak i pracodawcy nie mamy wpływu. Trzeba je po prostu spełnić. W przypadku krajowych środków problemu być nie powinno, bo z zasady procedura nie jest skomplikowana, a wszystkie szczegółowe wytyczne są zawarte w umowie pomiędzy PUP a pracodawcą. Jednak warto pamiętać o paru podstawowych warunkach – osoby, które miały finansowane szkolenia, kursy czy studia podyplomowe w ramach KFS muszą na koniec posiadać zaświadczenie o ukończeniu wybranej formy i muszą pozostawać w stosunku pracy z pracodawcą podczas korzystania z dofinansowania. Warto też wiedzieć, że w przypadku mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających do 10 osób, działania KFS są dofinansowane w 100 procentach, natomiast więksi pracodawcy muszą się liczyć z wydatkiem 20 proc. wartości szkolenia jako wkładu własnego. To i tak bardzo konkretna i hojna pomoc.

Ewa Grzebieniak, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Ewa Grzebieniak, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Jakie szkolenia można dofinansować?

Wszystko zależy od potrzeb pracodawców, a także kompetencji i preferencji pracowników. O tym decyduje sam wnioskodawca. Jest to o tyle efektywne rozwiązanie, że to właśnie pracodawcy najlepiej potrafią wskazać potrzeby swojej firmy i dostosować do nich program szkoleń. Tak, żeby nowe umiejętności czy kompetencje pracowników jak najlepiej odpowiadały rynkowej rzeczywistości. Trzeba podkreślić, że w ramach wsparcia z KFS pracodawca nie musi kierować pracowników do instytucji ewidencjonowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, jak to ma miejsce w przypadku szkoleń, egzaminów czy studiów podyplomowych finansowanych z Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych. Jednym słowem sam wybiera jakie chce szkolenie, w jakim miejscu i w jakim czasie. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że w ramach KFS dofinansowane były szkolenia np. z obsługi coraz popularniejszych dronów, jak i z… projektowania wnętrz. Dlaczego? Takie były rzeczywiste potrzeby pracodawcy.

Czy można otrzymać dofinansowanie na studia podyplomowe, konferencje, coachingi?

Dofinansowanie można otrzymać na wsparcie kształcenia ustawicznego czyli szkolenia, kursy, studia podyplomowe. Konferencje nie mieszczą się w definicji kursu, zatem nie może być finansowane uczestnictwo pracodawcy w tego typu przedsięwzięciu. Natomiast w przypadku coachingu jest to bardziej skomplikowana sprawa. Przepisy nie regulują szczegółowo jakich narzędzi i metod można używać w procesie kształcenia ustawicznego pracowników. Środki KFS mogą być przeznaczone na kursy i studia podyplomowe, coaching powinien wpisywać się w program kursu, który może zostać sfinansowany w ramach KFS. Coaching ma specyficzny charakter i często sporo kosztuje, dlatego wnioski o dofinansowanie kursów z elementami coachingu powinny być bardzo dobrze umotywowane. Tak naprawdę od uzasadnienia zależy uwzględnienie wniosku pracodawcy.

Tematyka szkoleń jest dowolna, wiek pracowników i wielkość firmy bez ograniczeń, ale są priorytety. W jaki sposób będą one brane pod uwagę? Czy jest na przykład jakaś punktacja według której będą wartościowane wnioski o dotację?

Priorytety to punkt wyjścia. Jeśli wniosek nie będzie związany z jednym z trzech określonych, nie przejdzie oceny formalnej i zostanie odrzucony. Ponadto przedsiębiorcy nie mogą zapominać o tym, że wsparcie z KFS stanowi pomoc de minimis. W 2016 r. zostały przyjęte i tu zacytuję wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trzy priorytety:

– wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;

– wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

– wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art.150 f ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do 30 roku życia).

A czy są jakieś inne ograniczenia?

Każdy Powiatowy Urząd Pracy może wprowadzić jakieś dodatkowe kryteria. Więc zdarzają się przypadki np. ograniczania pomocy do pracodawców, którzy jeszcze nie korzystali z KFS, albo że maksymalna pomoc przeznaczona dla wszystkich pracowników nie może przekroczyć konkretnej kwoty. Najpełniejszą informację pracodawcy uzyskają w najbliższym Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie zatrudnieni są specjaliści, do których można zwrócić się z prośbą o konsultacje. Zachęcamy również do sprawdzania informacji na stronie www.dwup.pl lub do kontaktu pod adresem kfs@dwup.pl i pod numerem telefonu 71 39 74 298.

Czy cena szkolenia będzie miała wpływ na decyzję komisji rozpatrującej wniosek? Czy obowiązuje zasada konkurencyjności?

Środki z KFS to pieniądze publiczne, zatem obowiązuje zasada racjonalnego, celowego i gospodarnego ich wydawania. I takimi wytycznymi kierują się pracownicy PUP weryfikując wnioski.

Pracodawcy obawiają się, że na początku roku wpłynie bardzo duża ilość wniosków, i środki wyczerpią się szybko.

To prawda, że przy okazji ubiegania się o środki z KFS decyduje kolejność zgłoszeń, ale jest też możliwość wystąpienia o zwiększenie funduszy z rezerwy. I w wielu powiatach, gdzie kończyły się pieniądze w latach poprzednich uruchamiana była rezerwa. Trzeba też pamiętać, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy to jest co prawda nowe narzędzie, ale wpisane w ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a nie projekt, który zaraz się skończy. Jeśli komuś nie uda się skorzystać w tym roku, to będzie mógł to zrobić w następnym.

W jaki sposób zachęciłaby pani pracowników i pracodawców do skorzystania z tej możliwości?

W nowym roku fundusze z KFS są jeszcze łatwiej dostępne, ponieważ skorzystać ze wsparcia może jeszcze większa grupa pracodawców i ich pracowników. To szczególnie ważne narzędzie na rynku pracy, ponieważ w obecnych czasach nie ma takiej placówki edukacyjnej, która daje umiejętności i pewność zatrudnienia na całe życie. W tym pomaga właśnie Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Pieniądze są dostępne praktycznie na wyciągnięcie ręki!

Bardzo dziękuję za rozmowę.